SO NV - Závěrečný účet 2021

datum vyvěšení: 01.07.2022 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Záv?re?ný ú?et 2021
plné znění dokumentu:
Závěrečný účet 2021
Přiložené soubory:
Závěrečný účet 2021 (91.82 KB)
Závěrečný účet 2021 - rozpis (118.19 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2021 Fin 2-12 M (3.07 MB)
Výkaz zisku a ztráty úUSC k 31.12.2021 OÚPO 4-02 (987.58 KB)
Rozvaha ÚSC k 31.12.2021 (1.56 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 (2.6 MB)
Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky za rok 2021 (82.33 KB)