SO NV - závěrečný účet za rok 2019

datum vyvěšení: 01.07.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - záv?re?ný ú?et za rok 2019
plné znění dokumentu:
SO NV - závěrečný účet za rok 2019
Přiložené soubory:
SO NV - závěrečný účet za rok 2019 (92.27 KB)
SO NV - závěrečný účet za rok 2019 - rozpis (116.26 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2019 FIn 2-12 M (411.15 KB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2019 OÚPO 4-02 (74.97 KB)
Rozvaha ÚSC k 31.12.2019 (81.48 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 (2.61 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2019 (179.52 KB)
Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky za rok 2019 (82.66 KB)