Závěrečný účet obce 2019 - návrh

datum vyvěšení: 08.06.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Záv?re?ný ú?et obce 2019 - návrh
plné znění dokumentu:
Závěrečný účet obce 2019 - návrh
Přiložené soubory:
Závěrečný účet obce 2019 - návrh (30.5 KB)
Závěrečný účet obce 2019 - návrh - rozpis (330 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2019 Fin 2-12 M (462.41 KB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2019 OÚPO 4-02 (76.27 KB)
Rozvaha ÚSC k 31.12.2019 (82.81 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 (3.66 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2019 (131 KB)
Rozvaha k 31.12.2019 - Služby Pleše s.r.o. (50.27 KB)
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 - Služby Pleše s.r.o. (57.3 KB)
Výsledovka 1.1.2019 - 31.12.2019 - Služby Pleše s.r.o. (46.68 KB)