Závěrečný účet obce 2017

datum vyvěšení: 29.06.2018 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
Záv?re?ný ú?et obce 2017
plné znění dokumentu:
Závěrečný účet obce 2017
Přiložené soubory:
Závěrečný účet obce 2017 (30 KB)
Závěrečný účet obce 2017 - rozpis (303.5 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2017 Fin 2-12 M (455.92 KB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2017 OÚPO 4-02 (76.15 KB)
Rozvaha ÚSC k 31.12.2017 (82.6 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (4.61 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2017 (91.5 KB)
Rozvaha k 31.12.2017 - Služby Pleše s.r.o. (72.52 KB)
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 - Služby Pleše s.r.o. (57.26 KB)
Výsledovka 1.1.2017 - 31.112.2017 - Služby Pleše s.r.o. (231.99 KB)