SO NV - závěrečný účet za rok 2017

datum vyvěšení: 09.07.2018 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - záv?re?ný ú?et za rok 2017
plné znění dokumentu:
SO NV - závěrečný účet za rok 2017
Přiložené soubory:
SO NV - Závěrečný účet rok 2017 (28 KB)
SO NV - Závěrečný účet 2017 - rozpis (47 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2017 Fin 2-12M (407.76 KB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2017 OÚPO 4-02 (74.99 KB)
Rozvaha k 31.12.2017 (81.5 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (2.48 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2017 (157.77 KB)
Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky za rok 2017 (82.69 KB)