Vydání územního plánu obce Pleše

datum vyvěšení: 23.07.2012 sejmuto: 21.08.2012
stručný obsah dokumentu:
Ve?ejná vyhláška - vydání územního plánu Pleše. Obsah viz. p?iložené soubory
plné znění dokumentu:
Viz. přiložené soubory
Přiložené soubory:
Veřejná vyhláška (28.27 KB)
Hlavní výkres (944.71 KB)
Koordinační výkres (6.48 MB)
Výřez z koordinačního výkresu (960.53 KB)
Výkres širších vztahů (8.62 MB)
Textová část (761.83 KB)
Výkres veřejně prospěšných staveb (736.48 KB)
Výkres základního členění území (739.86 KB)
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu (833.44 KB)