SO NV - návrh závěrečného účtu 2020

datum vyvěšení: 08.06.2021 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - návrh záv?re?ného ú?tu 2020
plné znění dokumentu:
SO NV - návrh závěrečného účtu 2020
Přiložené soubory:
SO NV - návrh závěrečného účtu 2020 (92.36 KB)
SI NV - návrh závěrečného účtu 2020 - rozpis (121.58 KB)
SO NV - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2020 Fin 2-12 M (3.1 MB)
SO NV - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2020 OÚPO 4-02 (980.5 KB)
SO NV - Rozvaha k 31.12.2020 (1.59 MB)
SO NV - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 (2.69 MB)
SO NV - Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky za rok 2020 (82.69 KB)