SO NV - návrh závěrečného účtu 2019

datum vyvěšení: 29.05.2020 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - návrh záv?re?ného ú?tu 2019
plné znění dokumentu:
SO NV - návrh závěrečného účtu 2019
Přiložené soubory:
SO NV - návrh závěrečného účtu 2019 (94.12 KB)
SO NV - návrh závěrečného účtu 2019 - rozpis (121.71 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtuˇÚSC k 31.12.2019 Fin 2-12 M (411.15 KB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2019 OÚPO 4-02 (74.97 KB)
Rozvaha ÚSC k 31.12.2019 (81.48 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 (2.61 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2019 (179.52 KB)
Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky za rok 2019 (82.66 KB)