SO NV - závěrečný účet za rok 2018

datum vyvěšení: 04.07.2019 sejmuto: 30.06.2020
stručný obsah dokumentu:
SO NV - Záv?re?ný ú?et za rok 2018
plné znění dokumentu:
SO NV - Záv?re?ný ú?et za rok 2018
Přiložené soubory:
Závěrečný účet za rok 2018 (92.55 KB)
Závěrečný účet za rok 2018 rozpis (123.42 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2018 Fin 2-12 M (407.08 KB)
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2018 OÚPO 4-02 (75.24 KB)
Rozvaha ÚSC k 31.12.2018 (81.77 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (2.19 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2018 (172.26 KB)
Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky za rok 2018 (82.79 KB)