SO NV - návrh závěrečného účtu 2018

datum vyvěšení: 21.05.2019 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen
stručný obsah dokumentu:
SO NV - návrh záv?re?ného ú?tu 2018
plné znění dokumentu:
SO NV - návrh závěrečného účtu 2018
Přiložené soubory:
Návrh závěrečného účtu 2018 (94.36 KB)
Návrh závěrečného účtu 2018 rozpis (123.44 KB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018 (407.08 KB)
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 (75.24 KB)
Rozvaha k 31.12.2018 (81.77 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (2.19 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2018 (172.26 KB)
Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky za rok 2018 (82.79 KB)